Personas datu apstrāde

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu1 (turpmāk – Regula).

Kas apstrādā personas datus?
Laulāto Tikšanās biedrība (reģ. Nr. 40008101594; e-pasta adrese: laulato.tiksanas@gmail.com; mājaslapa: www.laulatiem.lv).

Kādi personas dati var tikt apstrādāti?
Personas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, personas attēls.

Kāds ir personas datu apstrādes mērķis?
Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Laulāto Tikšanās biedrība varētu sniegt savus pakalpojumus – tostarp nodrošināt saderināto un iemīlējušos vakarus, kā arī laulāto rekolekcijas.

Personas datiApstrādes mērķis
VārdsVārds un uzvārds nepieciešams personas identificēšanai. Laulāto Tikšanās biedrība nesniedz pakalpojumus personai, kura nenorāda savu vārdu un uzvārdu.
Uzvārds
E-pasta adreseE-pasta adrese un tālruņa numurs nepieciešams, lai varētu sazināties. Nenorādot e-pasta adresi, obligāti norādāms tālruņa numurs. Savukārt, nenorādot tālruņa numuru, obligāti norādāma e-pasta adrese. Laulāto Tikšanās biedrība nesniedz pakalpojumus personai, kura nenorāda nedz e-pasta adresi, nedz tālruņa numuru.
Tālruņa numurs
Personas attēls
(ierobežota pieejamība)
Laulāto Tikšanās biedrības rīkotajos pasākumos ar pasākuma dalībnieku piekrišanu var tikt uzņemti viņu fotoattēli. Tie var būt pieejami vienīgi pasākuma dalībniekiem (ierobežota pieejamība) vai arī visai sabiedrībai (publiska pieejamība). Publiskas pieejamības piemērs ir saderināto un iemīlējušos vakaru dalībnieku kopbilde Laulāto Tikšanās biedrības mājaslapā.
Personas attēls
(publiska pieejamība)

Kāds ir personas datu apstrādes pamatojums?
Personas piekrišana (Regulas 6. panta pirmās daļas “a” apakšpunkts) vai personas datu apstrāde kā priekšnosacījums pakalpojumu sniegšanai (Regulas 6. panta pirmās daļas “b” apakšpunkts).

Kā tiek iegūti personas dati, un kāds ir to glabāšanas ilgums?
Piesakoties Laulāto Tikšanās biedrības sniegtajiem pakalpojumiem un norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, persona piekrīt šo datu apstrādei. Minētie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr personai tiek sniegts pakalpojums. Savukārt, ja persona vēlas turpmāk saņemt informāciju arī par citiem Laulāto Tikšanās biedrības pakalpojumiem un aktivitātēm, ar personas rakstveida piekrišanu tās datus var glabāt uz neierobežotu laiku līdz piekrišanas atsaukšanai. Piekrišanu datu apstrādei uz neierobežotu laiku persona sniedz, rakstveidā aizpildot Laulāto Tikšanās biedrības izsniegto veidlapu. Minētajā veidlapā persona arīdzan norāda, vai tā piekrīt sava attēla apstrādei.

Kādas ir personas tiesības?
Personai ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus glabā Laulāto Tikšanās biedrība. Tāpat personai ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu, kā arī dzēšanu – persona var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja persona uzskata, ka tās dati tiek apstrādāti prettiesiski, tā var vērsties Datu valsts inspekcijā.

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Pieejama: https://eur-lex.europa.eu