Vispārīga informācija un mērķi

Laulāto Tikšanās apvieniba piedāvā laulātiem pāriem, kā arī pāriem, kas gatavojas laulībām, dialogu kā labākas savstarpējas iepazīšanas un saprašanās ceļu. Laulātajiem pāriem dialogs ir mīlestības padziļināšanas, bet nereti arī atjaunošanas ceļš. Saderinātajiem dialogs ir savstarpējas iepazīšanas ceļš, kā arī iespēja pārbaudīt savu lēmumu salaulāties. Laulāto Tikšanās darba formu mērķis ir palīdzēt vīram un sievai labāk un dziļāk savstarpēji vienam otru sadzirdēt,  iepazīt un pieņemt , kā arī dziļāk izprast Laulības sakramentālo dimensiju. Šo mērķi Laulāto Tikšanās mēģina sasniegt, piedāvājot laulātajiem tādu dialoga formu, kas no vienas puses ļauj vīram un sievai kļūt patiesākiem un tuvākiem, no otras - smagu nesaskaņu gadījumā - ļauj iedarbīgāk atrisināt konfliktus savā starpā. Laulāto Tikšanās garīgais ceļš ir dialogs, kas ved uz patiesu laulāto SATIKŠANOS Kristus klātbūtnē.

No Baznīcas tiesību puses Laulāto Tikšanās ir privāta, starptautiska asociācija, uzticīga pāvestam, kurai ir Baznīcā juridisks statuss, kas apstiprināts saskaņā ar Katoļu Baznīcas likumiem, un seko Statūtu lēmumiem, kas apstiprināti Pāvesta Laju lietu Padomē. Visiem Asociācijas centriem visās valstīs saistošs ir vieni un tie paši Statūti.

Laulāto Tikšanās darba pamata forma ir divu dienu nedēļas nogale, kuras laikā laulātie tiek veicināti ieviest tālāk savā ikdienas dzīvē iegūtās jaunās dialoga saskarsmes formas. Dalībnieki tajās ir pirmām kārtām ikreiz jauni laulātie pāri. Laulāto Tikšanās kopienu veido laulātie un priesteri, kas vada nedēļas nogales, kā arī turpina nostiprināt iegūto dialoga formu savstarpējās attiecībās ikmēneša tikšanās reizēs mazajās grupās. Laulāto Tikšanās ir daļa no plašās Baznīcas darbības ģimeņu aprūpes jomā.